Grup țintă

Click aici pentru lista de coduri CAEN eligibile pentru cursuri si workshop-uri!

Persoane de contact: Irina Isacila – Expert recrutare grup tinta (pentru cursurile dedicate managerilor / antreprenorilor – Telefon 0757.110.238 sau Madalina Sauciuc – Expert recrutare grup tinta (pentru cursurile dedicate specialiștilor din departamentele HR) – Telefon 0757.110.236

Grupul țintă al proiectului este format din 505 de persoane (provenind din cel puțin 55 de IMM-uri din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui), care respectă următoarele condiţii:

Condiţia 1 – Regiune geografică/judeţ:

505 persoane care lucrează în firme / companii din Regiunea Nord-Est, județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui

Condiţia 2 – Categorie de personal:

  1. ANGAJAŢI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ (cu normă întreagă sau cu timp parţial) care asigură MANAGEMENTUL STRATEGIC şi care ocupă POZIŢII DE MANAGEMENT (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie etc.) – 160 persoane.
  2. ANGAJAŢI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ (cu normă întreagă sau cu timp parţial), din DEPARTAMENTELE DE RESURSE UMANE – 170 persoane.
  3. ANTREPRENORI care-şi gestionează propriile afaceri şi sunt menționați în documentele statutare ale entității juridice (ultima formă actualizată a actului constitutiv / statut) – 175 persoane.

Condiţia 3 – Domeniul de activitate al firmei:

  • Toate cele 505 persoane din grupul ţintă, ce reprezintă indicator unic şi care au calitatea de angajaţi / antreprenori vor fi recrutate, respectiv, selectate din cadrul întreprinderilor/companiilor care îşi desfaşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv, identificate conform SNC şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenţionează să-şi adapteze activitatea principală sau secundară la cel puţin unul dintre aceste sectoare economice şi în corelare cu cel puţin unul dintre domeniile de specializare inteligentă din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est: turism şi ecoturism; textile şi pielărie; lemn şi mobilă; industrii creative; procesarea alimentelor şi băuturilor; sănătate şi produse farmaceutice (lista codurilor CAEN este în Anexa 1).

Condiţia 4 – Firma este activă

Mențiune: Firmele care și-au suspendat temporar activitatea nu sunt eligibile!

IMPORTANT!

Persoanele care provin din Întreprinderi Mici și Mijlocii au prioritate în ceea ce privește participarea la activitățile proiectului.

  • Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM) sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  1. au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
  2. realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 50 de milioane de euro sau totalul activelor nu depăşeşte echivalentul în lei a 43 de milioane de euro, în conformitate cu ultimele situaţii financiare aprobate. Total active înseamnă active plus active circulante plus cheltuieli în avans.
  3. Conform Legii nr. 62/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, Art. 2,

Aliniat (1), prin întreprindere se înţelege „orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice.

Aliniat (2) Prevederile prezentei legi (n.n. Legea IMM) sunt aplicabile şi asociaţiilor şi fundaţiilor, cooperativelor agricole şi societăţilor agricole care desfăşoară activităţi economice.”

Proiectul “Antreprenori competitivi – ocupare sustenabilă și incluzivă în sectorul economic din Regiunea Nord-Est” va fi implementat pe o perioadă de 12 luni (18.05.2018 – 17.05.2019), fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020